Okultismus/ věštění

Okultismus/ věštění

V období, kdy jsem se svou maminkou nekomunikovala se k nám nastěhovala Katka, 40 letá žena. Katka byla sympatická slovenka, která v ČR pracovala. Naší dcerce byly dva roky a tak se mi rady této ženy náramně hodily. Pomáhala mi v domácnosti a také ve výchově. Povídali jsme si o Pánu Bohu, o jejích životních zkušenostech a o dalších zajímavých věcech. Staly se z nás dobré kamarádky.

Jednoho dne se mi má nová přítelkyně svěřila, že věští z karet. Tato věta mne zarazila, jelikož pro mne věštění = satanské dílo. Její názor byl jiný. Snažila se mi vysvětlit, jak to celé vnímá ona. Kupodivu mne svým postojem zaujala a já začala sdílet její názor. Toto nadpřirozeno mne začalo lákat čím dál více. 
Můj manžel i přátele se mně snažili varovat. "Dej mi důkaz, že věštění není od Boha" - tato věta z mých úst vycházela velmi často. Nikdo mi však nedal uspokojivou odpověď. Nedokázali mne přesvědčit o tom, že se pletu.
Netrvalo dlouho a já se naučila věštit také. Pohlcena, s dojmem, jak správnou věc dělám. Nacházela jsem ve věštění smysl. Naplôval mě fakt, že mohu lidem takto pomoct.

Katka se časem odstěhovala do zahraničí a já ve věštění pokračovala sama. V kartách jsem viděla pravdivou minulost, přítomnost i budoucnost. Časem se mé schopnosti rozšířili. Např. Schopnost vědět předem, co se stane a to při běžné chůzi, nebo při vaření. Mívala jsem čím dál častěji vidění. Začínala jsem se občas bát, ale toto nadpřirozeno bylo jako magnet!

Manžel i přátelé se za mne celou tu dobu modlili. Dnes jsem si jista, že právě mocná síla modliteb mi tehdy velmi pomohla, aby mi Pán mohl otevřít oči.
Při jednom z mých věštění si můj manžel četl jakousi knihu. Tato kniha nesla název "Kouzlo pověry". Když už knihu četl nehnutě asi hodinu, a nedošel si při tom ani na záchod, nenapil se a jen si povzdechoval, vzbudil ve mne zvědavost. Na mou otázku: "Co čteš?" odpověděl jen:" Myslím, že by tě to nezajímalo!" Poprvé za dlouhou dobu jsem karty odsunula na okraj stolu. 
Manžel začal číst. Zprvu jsem byla nervózní a nedokázala se zcela soustředit. Ale po chvíli mi řekl:" Toto jsou důkazy, že věštění není od Boha". S napětím a plná očekávání jsem se zaposlouchala do textu této knihy. Úryvky, který manžel četl hluboce zasáhl mé srdce.

"Boží protivník požaduje svou cenu

Kdo se vědomě nebo nevědomě pohybuje v oblasti „pravomoci temných sil“ a hledá u nich podporu, bude také brzy vyzván, aby přišel k „pokladně“ a za poskytnutou pomoc bez pardonu zaplatil vysokou cenu. Následky jsou vždy negativní, protože Boží protivník je ve vyrovnávání svých účtů radikální a nemilosrdný. "Ďábelské ceny" mohou člověka poznamenat v různých oblastech. Projevují se ve změně charakteru, v duševních problémech, zvrhlostí, těžkostmi v oblasti víry, ve vnitřní nesvobodě, posedlostí atd. Kdykoliv člověk přijme od Božího protivníka pomoc, uráží Boha a dopouští se tím nepravosti."

Jestliže přijmeme nabídku Boží pomoci a dovolíme, aby Bůh v našem životě zasáhl, nestojí nás to vůbec nic. Ovšem za pomoc ďábla, ať už ji využíváme vědomě nebo nevědomě, musíme draze platit. Když nám pomáhá Bůh, pak to činí z lásky, protože láska si nic platit nenechává. Láska dává zdarma. Ďábel nás však nemiluje. Kdykoli někdo využije jeho pomoc, kterou nabízí jako zdánlivý zachránce, pak to vždy něco stojí. Ďábel sleduje jen jeden cíl: chce nás zničit. Cena, kterou požaduje, je vysoká. 

Do oblasti věštění patří ovšem i vykládání karet. Je to jedna z mnoha masek, za kterou se ďábel schovává. Je šokující, kolik lidí si vykládá karty. Chtějí vědět, co přinese budoucnost nebo jak se mají rozhodnout. Na jedné výstavě v Mnichově jsem pozoroval u jednoho stánku muže a jeho sekretářku. Dáma četla pozorně noviny. Muž seděl u stolku a vykládal si karty. Chtěl vědět, co ho čeká v obchodním životě?

Kdo si vykládá karty nebo si je nechává vyložit, zaplétá se do nebezpečné sítě. Za určitý čas nebude schopen samostatně se rozhodovat, aniž by se předem zeptal karet. Proč se však lidé obracejí ke kartám? Jakže to řekl Hudson Taylor? "Proč se mám ptát bezmocných lidí, když existuje všemocný Bůh?" Proč se tedy nezeptáme přímo Boha, když se musíme pro něco rozhodnout a potřebujeme se poradit? Vždyť nikdo nám lépe neporadí, než On!

Bůh ovšem nedovolí, aby se mu někdo jen tak "díval do karet". Vykládání karet je urážka Božího majestátu.

Proč je vykládání karet hříchem? Ten, kdo si karty vykládá nebo si je nechává vyložit, nehledá pomoc u Boha, ale vlastně u ďábla. Neobrací se o radu k Bohu, ale k jeho protivníku. Tím Boha uráží. Kromě toho bude muset za ďáblovu pomoc zaplatit určitou cenu. Jenom jedno nás zde může potěšit: existuje totiž možnost, že Bůh je ochoten lidem tuto urážku odpustit a postará se o to, abychom už ďáblu nemuseli nic platit.

Bůh označuje pověry, okultismus a spiritismus se všemi doprovodnými praktikami jako "ohavnost". V žádném případě je nelze považovat za nějakou neškodnou "zábavu" nebo "maličkost". Pověry a hříchy kouzelnictví jsou těžké přestupky. Jsou to "základní zločiny", které nám způsobují obrovské škody, a Bůh je bude trestat.

To, co je v Božích očích hříchem, a v tomto případě dokonce "ohavností", nám nemůže být lhostejné. Vždyť každý hřích stál Ježíše Krista, Božího Syna, život. On prolil svou drahocennou krev, aby zaplatil i za tyto "hříchy ohavnosti" tu největší cenu na světě. Proto existuje možnost v Ježíši získat odpuštění i za tato provinění.

"Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát." (Ef 5,12-13)

"A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla." (2 Kor 11,14)

"Víte přece, kdy l se někomu zavazujete k poslušné službě, ze se stáváte služebníky toho. koho posloucháte - bud otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spra­vedlnosti. " (Řím 6,16)

"Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. M se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil." (5 M oj 18,9-14)

"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" (Jan 14,27)

"Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy." (l Jan 3,8)

Bylo to poprvé , kdy jsem byla schopna přijmout fakt, že karty opravdu nejsou Božím záměrem, kterým chce lidem pomáhat. Karty jsou a budou skvělým nástrojem satana. Satan nám nabízí lákadla, která rádi přijímáme a těšíme se ze zisku, který nám přinesou. Ano, možná jsou jeho lákadla nástrojem ke štěstí, ale jedná se o štěstí chvilkové po kterém nastane velká prázdnota v našem srdci!

Nasedáme do jeho rozjetého vlaku, který se pro naše oči jeví jako neuvěřitelně lákavý. Taktizováním docílí naší proměny. Věci, které se nám zdály dříve špatné a zvrhlé, se nám postupně začínají zdát normální a běžné. Pokud díky Boží milosti prozříme je jisté, že tento vlak budeme chtít co nejdříve opustit. Ale to není tak jednoduché..
Satan vás propustí, ale chce za to všechno, co jste využili v jeho bezvadném vlaku zaplatit. A nestojí to málo! Chce vás zničit! Je spokojený a naplněný, když se honíme za pomíjivými věcmi a je šťasten, když nás ničí.
Když jsem si toto všechno uvědomila, padla jsem na kolena a vroucně volala k Bohu s prosbou o odpuštění. Bylo mi hrozně úzko. Srdce se mi svíralo. Styděla jsem se před Bohem za své špatné smýšlení.
Karty jsem roztrhala a vyhodila ještě ten den. Zdálo se, že všechno je už za námi. Můj výstup z rozjetého vlaku byl jednoduchý. Ale spletla jsem se!
Mé stavy uzkosti a záchvaty vzteku se opakovaly příliš často. Tyto emoce nešlo ovládat, nešlo je zastavit! Volání k Bohu bylo mou jedinou nadějí. Pohltila mě  deprese z toho, jak špatný jsem člověk. Má touha byla mít Boha na 1. místě, ale tento úkol byl jako nedosažitelný sen a nejtěžší úkol mého života. Jednoho dne se stalo něco, co mne velmi vyděsilo. Manžel byl v práci, naše dcerka spinkala ve svém pokojíčku a já sledovala nějaký pořad v Televizi.

Náhle jsem uslyšela volání naší dcerušky. Chtěla jen na záchod. V polovině cesty za ní se mne ale něco zmocnilo. Kdo něco podobného nezažil, těžce mu to vysvětlím. Bylo to, jako bych ztrácela své tělo. Během chvilky se mé tělo stalo neovladatelným. Mé tělo ovládal někdo uplně jiný. Nakonec to "něco" ovládlo i mou mysl. Nevím, co se odehrávala přibližně 15 sekund poté!
Vzpamatovala jsem se až na zpáteční cestě. Malá hrozně křičela, ale nemohla jsem vůbec nic udělat. Mé tělo mne stále neposlouchalo. Začala jsem se modlit: "Bože, prosím! Netuším, co se se mnou děje! Jen ty mne můžeš zachránit! Jen ty mi můžeš pomoci! Pomoz prosím!!!"
Mé tělo se sesypalo k zemi, jako by bylo kus hadru. Následovala velká úleva a pláč, šokována tím, co se stalo.
Mému tělu chvilku trvalo, než bylo schopno vstát. Mé kroky směřovaly k dcerce. Seděla v postýlce rozklepaná, uplakaná a s vystrašeným pohledem. Ještě nikdy jsem ji takto neviděla. Když mne uviděla, vyskočila z postýlky rovnou do mé náruče, pevně mě objala a v slzách mi říkala?" Mami, mami! Byl tady bubák!!!"
Došlo mi, co se stalo a bylo mi hrozně!
Modlila jsem se za sebe i za naší dcerku. Můj pohled se po krátké chvíli zastavil v poličce, kde byla krabička. Úplně jsem na ni zapomněla. Byly to nové karty, které jsem si před časem koupila. Během chvíle byly karty roztrhány a v koši. Nastala velká úleva.

Od té doby se můj život začal měnit. Tato zkušenost je pro mne důkazem o existenci velké moci a důkazem živého boje mezi dobrem a zlem. Můj vztah k Bohu se začal měnit. Bůh mně učil důvěřovat jeho slovu, milovat ho a důvěřovat Jemu samotnému. Učím se zavírat vstupní brány pro satana. Využije každý náš hřích, aby vklouzl zpět, aby nás ničil a ovlivňoval. Bez Boha tento boj nemůžeme vyhrát! A Bůh ani nechce, abychom bojovali bez něj. Bojuje a chce bojovat za nás, ale my musíme CHTÍT. Často dáváme přednost hŕíchu, kterého se nechceme vzdát. Bůh nám dal svobodné rozhodnutí a je jen na nás, zda hříchu - satanovi řekneme ne. Pokud to dokážeme, pustíme do svého srdce Boha a on nám s našim problémem, či bojem pomůže. Tento boj prožíváme každý den! Satan nepřestane útočit! Jedině naprostá oddanost Bohu v každé sebemenší věci nás od zlého může uchránit.

Boží "dobrá zpráva" zní:

1. Ježíš vás miluje!

2. Ježíš vám chce skutečně pomoci, protože vás miluje.

3. Ježíš vám může opravdu pomoci, protože je všemocný.

4. Ježíšova osvobozující pomoc je zdarma. Láska nic nežádá, láska daruje.

5. Ježíš Kristus, Boží Syn, vám odpouští všechny hříchy - tudíž i "hříchy ohavnosti". Podmínka pro božské odpuštění zní: Musíte Ježíši své hříchy vyznat a potom přijmout jeho odpuštění.

6. Ježíš Kristus vás osvobozuje od každé viny a zátěže, která pochází z okultní činnosti.

7. Ježíš Kristus je vítězem nad satanem a jeho mocí také ve vašem životě.

 

"Všemocný Bože, nebeský Otče, ve jménu Ježíše přicházím teď k Tobě. Děkuji ti za skutečnost, že Ježíš Kristus zvítězil v boji s ďáblem. Velký Bože, Ty mi můžeš zjevit pravou ďáblovu podstatu a jeho svůdné praktiky. Přijímám vzácnou Ježíšovu krev a prosím Tě o Tvou ochranu. Dej mi s pomocí Tvého svatého Ducha správné pochopení a ukaž mi, čím jsem Tě ve svém životě ranil. Pomoz mi, abych pochopil vážnost a dosah tohoto tématu. Pomoz mi, abych byl vnitřně připraven nechat se osvobodit. Odvolávám se na Tvé zaslíbení: 'Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.' Dej mi jistotu, ze Ježíš je vítěz i v mém životě. Vždyť Tvůj slib zní: „Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.' Věřím, že tento svůj slib splníš. Vyslyš nyní mou modlitbu. Děkuji Ti, že ses stal vítězem v mém životě. Děkuji Ti, že smím být radostným a vděčným člověkem. Amen."

Je nepopiratelnou skutečností, že satan je hrozný tyran a mocný vládce. Musíme však vzít v úvahu ještě další skutečnost, a to je skutečně dobrá zpráva: Ježíš Kristus je mocnější než satan. Ježíš nad svým protivníkem už zvítězil. Rozhodla o tom Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení. Ježíš Kristus žije! Na kříži se projevilo, jak velice nás Bůh miluje. Zástupná Ježíšova smrt je viditelnou pečetí Boží lásky ke každému z nás osobné.

Jen Ježíš Kristus je schopen nás osvobodit z násilné moci satana a zrušit i náš dluh a negativní důsledky našeho dřívějšího omylu. Přitom vůbec nezáleží na tom, jak vysokou cenu od nás satan žádá. Ať jsme poznamenáni trudnomyslností nebo strachem, prostřednictvím Ježíše Krista můžeme být zase od všech těchto problémů osvobozeni. A tato pomoc je zcela zdarma, protože to je dar Boží lásky. Každý člověk má možnost žít bez duševních i jiných zátěží, každý má možnost začít nový radostný život. 

 

 

červené označení v textu je citací z knihy "Kouzlo pověry" od Kurta Hasela. V případě zájmu o tuto knihu (ve formátu Pdf) mě kontaktujte e-mailem.